Info för boende

Vad innebär det att bo i bostadsrätt?

Om du vill HYRA UT din lägenhet i andra hand måste du ha tillstånd av styrelsen. Se mera under rubriken Juridiska frågor.

ÖVERLÅTELSE se mera info under Juridiska frågor

PANTER. Se mera under Juridiska frågor

Husen ägs av föreningens medlemmar gemensamt. Du har köpt nyttjanderätt till din lägenhet. Du ansvarar själv för underhåll och skötsel av lägenheten. Du ansvarar också för ditt vinds- eller källarförråd. Se mer om detta längre ner under "rättigheter och skyldigheter".

Föreningens medlemmar ansvarar tillsammans för tvättstugor, trapphus, fritidslokaler m.m.

STYRELSENS sammansättning finns anslagen i portarna (informations finns även här på hemsidan). Där kan du också se adress och telefonnummer till styrelsemedlemmarna.

VALBEREDNINGENS medlemmar finns det också uppgift om på anslagstavlan (och här på hemsidan), och de tar gärna emot dina förslag till tänkbara kandidater till nya styrelseledamöter.

ÅRSSTÄMMA hålls normalt i slutet av maj, Kallelse med årsredovisning mm delas ut i förväg. Stämman tar ställning till fjolårets förvaltning och uttalar sig i frågor om planer och kommande åtgärder, väljer styrelse mm.

FÖRSLAG till åtgärder kan givetvis när som helst föras fram till kontoret eller till någon i styrelsen. Vill du ha garanti för att förslaget tas upp till behandling vid ett medlemsmöte kan du lämna in förslag/motion till årsstämma. Sista datum för motionsinlämning framgår av kallelsen till stämman. 

Rättigheter

Hyra ut

Grundtanken i BRF Beckasinen är att den som innehar bostadsrätten till en lägenhet också själv skall bruka denna.
Uthyrning är bara möjligt under begränsad tid. Styrelsens samtycke krävs alltid för att hyra ut lägenhet i andrahand.
Vid en andrahandsuthyrning ansvarar ägaren för att ordningen upprätthålls och att föreningens ordningsregler följs.
Styrelsens samtycke gäller högst ett år i taget, men bostadsrättsinnehavaren kan ansöka hos styrelsen om förlängning.

Brf Beckasinen följer de riktlinjer som har utarbetats av fastighetsägarna och Riksbyggen för andrahandsuthyrning.

Man söker samtycke genom att skicka andrahandsuthyrnings-blanketten, ansökan behandlas på nästkommande styrelsemöte.

OBS! styrelsen behöver ansökan ca 1 vecka före styrelsemötet för att hinna sätta sig in i frågorna.

Skyldigheter

Meddelandeplikt till förvaltningskontoret råder beträffande läckage, stopp i avlopp och skadedjur. Om man är borta en längre tid bör kontoret underrättas om var nycklar finns samt adress till kontaktpersoner, ifall något inträffar.

Kontakta förvaltningskontoret om du har planer på att sätta upp en markis så får du information om vad som gäller.

I lägenheterna regleras ventilationen genom att uteluft tillförs via vädringsfönster, otätheter eller springventiler. Frånluft sker via mekaniska fläktar på taken med utsugsventiler i kök, badrum, toaletter och vissa sovrum. Man ska inte justera dessa ventiler själv. Man får inte bygga in eller blockera frånluftsventilerna.

Du måste alltid begära tillstånd av styrelsen om du vill ta bort väggar eller ta upp öppningar i dessa. Detta är obligatoriskt och följer du inte detta följer du inte föreningens stadgar. I bifogat dokument finns beskrivet hur du gör för att begära tillstånd.

Att bo i BRF checklista

Lägenhetsinnehavaren ansvarar ALLTID för inre underhåll och reparationer.

Lägenhetsinnehavaren måste tillåta årliga underhåll och kontroller av t.ex. ventilation, värmeellement, fasad i ansluttning till balkong/altan m.m.

Lägenhetsinnehavaren måste ALLTID underrätta föreningsstyrelsen vid om- och tillbyggnationer, installation av markiser m.m.

Nedan kan du ladda ner "innre och yttre underhåll" dvs. bostadsinnehavarens ansvarsområden och BRF´s ansvarsområden.