Info för boende

Vad innebär det att bo i bostadsrätt?

Husen ägs av föreningens medlemmar gemensamt. Du har köpt nyttjanderätt till din lägenhet. Du ansvarar själv för underhåll och skötsel av lägenheten. Se mer om detta längre ner under "rättigheter och skyldigheter".

STYRELSENS sammansättning finns anslagen i portarna (informations finns även här på hemsidan). Där kan du också se adress och telefonnummer till styrelsemedlemmarna.

Vill du veta mera om vilket ansvar du har som medlem när det gäller inre- och yttre underhåll. Finns mer information under arkiv.

Om du vill HYRA UT din lägenhet i andra hand måste du ha tillstånd av styrelsen. Se mera under rubriken Juridiska frågor.

ÖVERLÅTELSE se mera info under Juridiska frågor

PANTER. Se mera under Juridiska frågor

Rättigheter

Hyra ut

Grundtanken i BRF Beckasinen är att den som innehar bostadsrätten till en lägenhet också själv skall bruka denna.
Uthyrning är bara möjligt under begränsad tid. Styrelsens samtycke krävs alltid för att hyra ut lägenhet i andrahand.
Vid en andrahandsuthyrning ansvarar ägaren för att ordningen upprätthålls och att föreningens ordningsregler följs.
Styrelsens samtycke gäller högst ett år i taget, men bostadsrättsinnehavaren kan ansöka hos styrelsen om förlängning.

Brf Beckasinen följer de riktlinjer som har utarbetats av fastighetsägarna och Riksbyggen för andrahandsuthyrning.

Man söker samtycke genom att skicka andrahandsuthyrnings-blanketten, ansökan behandlas på nästkommande styrelsemöte.

OBS! styrelsen behöver ansökan ca 1 vecka före styrelsemötet för att hinna sätta sig in i frågorna.

Skyldigheter

Meddelandeplikt till förvaltningskontoret råder beträffande läckage, stopp i avlopp och skadedjur. Om man är borta en längre tid bör kontoret underrättas om var nycklar finns samt adress till kontaktpersoner, ifall något inträffar.

Kontakta förvaltningskontoret om du har planer på att sätta upp en markis så får du information om vad som gäller.

I lägenheterna regleras ventilationen genom att uteluft tillförs via vädringsfönster, otätheter eller springventiler. Frånluft sker via mekaniska fläktar på taken med utsugsventiler i kök, badrum, toaletter och vissa sovrum. Man ska inte justera dessa ventiler själv. Man får inte bygga in eller blockera frånluftsventilerna.

Du måste alltid begära tillstånd av styrelsen om du vill ta bort väggar eller ta upp öppningar i dessa. Detta är obligatoriskt och följer du inte detta följer du inte föreningens stadgar. I bifogat dokument finns beskrivet hur du gör för att begära tillstånd.

Att bo i BRF checklista

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, renovera kök eller badrum. Ibland kan det också behövas bygglov/bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Vid större förändringar och ombyggnader tillhandahåller styrelsen en blankett som ska fyllas i och signeras samt godkännas av styrelsen. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång! Tänk också på att informera och ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid.

Lägenheterna ventileras med centralt styrda huvudfläktar. Därför är endast spiskåpa med
strypventil ovan spisen samt kolfilterfläkt som inte är kopplad till fastighetens ventilation
tillåtna.

Lägenhetsinnehavaren ansvarar ALLTID för inre underhåll och reparationer. Merinformation kan du ladda ner här "Bra att veta information".

Lägenhetsinnehavaren måste tillåta årliga underhåll och kontroller av t.ex. ventilation, värmeellement, fasad i ansluttning till balkong/altan m.m.

Lägenhetsinnehavaren måste ALLTID underrätta föreningsstyrelsen vid om- och tillbyggnationer, installation av markiser m.m.

Nedan kan du ladda ner "innre och yttre underhåll" dvs. bostadsinnehavarens ansvarsområden och BRF´s ansvarsområden.